Jiang Yixing

Jiang Yixing

PhD Student


Research interests: Useful AI for healthcare